Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk

Soorten activiteiten

Opleidingen en evenementen

De Kalender welzijn op het werk publiceert opleidingen en evenementen over welzijn op het werk georganiseerd door de erkende opleidingsinstituten alsook de beroepsverenigingen, de administraties,....

Bijscholing

De Kalender welzijn op het werk publiceert de opleidings-en bijscholingsactiviteiten bestemd voor preventieadviseurs.

In het kader van de bijscholingsactiviteiten mogen enkel de organisatoren vermeld in artikel II.4-30, 1° tot 6° van de codex over het welzijn op het werk een aanvraag tot publicatie op de Kalender welzijn op het werk indienen.

Concreet kunnen de bijscholingsactiviteiten uitsluitend georganiseerd worden door de volgende organisaties:

 • de Algemene Directie Humanisering van de arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • de inrichters bedoeld in artikel II.4-1 van de codex over het welzijn op het werk;
 • de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties;
 • de paritaire comités en de paritaire instellingen voor vorming van werknemers en werkgevers;
 • de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk;
 • andere organisaties die activiteiten organiseren die beantwoorden aan bepaalde criteria, op voorwaarde dat deze activiteiten opgenomen worden in de kalender van de activiteiten van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid die daartoe tenminste een maand vooraf de nodige gegevens dient te verkrijgen.

Een bijscholingsactiviteit wordt georganiseerd onder de vorm van studiedagen of seminaries van minstens drie, al dan niet opeenvolgende dagen, met betrekking tot tenminste twee vaardigheden of kennisgebieden bedoeld in de bijlagen II.4-2 tot II.4-7 van de codex over het welzijn op het werk.

Activiteiten toevoegen in de kalender

Eerste stap

Vraag een profiel aan via het formulier Aanvraag profiel organisator.

Als uw profiel is aangemaakt, ontvangt u een e-mail met een unieke link waarmee u een wachtwoord kunt kiezen.

Wenst u dat het logo van uw organisatie wordt getoond bij jouw evenementen? Stuur ons dit logo naar het e-mailadres kalender-beswic@werk.belgie.be en geef aan aan welke organisatie het logo moet worden gelinkt.

Log in met uw profiel waarmee u de rechten bezig om activiteiten toe te voegen.

Tweede stap

Ga met uw muis over "Externe evenementen", bovenaan in de zwarte balk en klik op "Extern evenement toevoegen". Vul het formulier in:

 1. Vul de titel van het evenement in.
 2. Vul het veld "Tekst" in met de beschrijving van je evenement.
 3. In het blok "Datum" vul de data en het beginuur en einduur in. Opgelet: gebruik voor de uren het formaat uu:mm:ss. Bijvoorbeeld: Voor 10u, duidt aan 10:00:00.
 4. In het blok "Link", vul de URL van pagina over het evenement op uw site in en vul de linktekst in.
 5. Onder "Organisator", typ de naam van uw organisator in en selecteer uw organisatie in de lijst.
 6. Ten slotte, klik op "Opslaan".

De Algemene Directie Humanisering van de arbeid onderzoekt uw aanvraag. Als de activiteit voldoet aan de voorwaarden, zal die op de website worden gepubliceerd. Als dat niet het geval is, dan zal u een mail krijgen met de reden van weigering.

Voorwaarden

Criteria om opgenomen te worden in de Kalender welzijn op het werk:

 • de opleiding/ evenement /bijscholing heeft betrekking op minstens één van de domeinen behorend tot welzijn op het werk;
 • de opleiding/evenement/bijscholing wordt georganiseerd in één of meerdere van de volgende talen:  Frans, Duits, Nederlands of Engels;
 • de opleiding/evenement/bijscholing vindt plaats in België, uitgezonderd de activiteiten georganiseerd door de Europese instellingen : Eurofound, EU-OSHA, ILO, SLIC, presidentschap Europese Unie,….
 • om te worden opgenomen als bijscholing is er de bijkomende voorwaarde dat de opleiding gericht is op de preventieadviseur.

Uitzonderingen kunnen gemaakt worden na aanvraag bij de directeur-generaal van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Gelieve uw aanvraag duidelijk te motiveren en uw positie binnen het welzijnsdomein in België aan te geven.

De kwaliteit en de inhoud van de opleiding/evenement/bijscholing opgenomen in de Kalender welzijn op het werk valt onder de verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld.

Meer informatie

Meer informatie over de vorming en bijscholing van de preventieadviseur vindt u op de website van de FOD, thema Welzijn op het werk > Organisatorische structuren > De preventieadviseur > Vorming en bijscholing van de preventieadviseur.